Wij bezorgen vanaf nu al onze pakketjes groen via de fietskoerier!

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

 

Eenmanszaak La Jeu Coffee is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

74507818 en is gevestigd aan de Hinthamerstraat 190, 5211MX ’s-Hertogenbosch

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Begrippen

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Het aanbod

Artikel 4 – De overeenkomst

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

Artikel 6 – Levering

Artikel 7 – Verpakking & Transport

Artikel 8 – Herroepingsrecht

Artikel 9 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 10 –Uitoefening van het herroepingsrecht van een product en kosten daarvan

Artikel 11 – Verplichtingen van La Jeu Coffee bij herroeping

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 13 – De prijs

Artikel 14 – Conformiteit en garantie

Artikel 15 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 16 – Betaling

Artikel 17 – Opschorten ontbinding

Artikel 18 –  Beperking aansprakelijkheid

Artikel 19 – Overmacht

Artikel 20 – Klachtenregeling

Artikel 21 – Geschillen

Artikel 22 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan consument tot het leveren van producten/diensten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 2. Dag: Kalenderdag
 3. Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 6. Overeenkomst ( op afstand): Een overeenkomst (op afstand) die tussen La Jeu Coffee en de consument wordt gesloten en die strekt tot de verkoop en levering van producten en of diensten die door consument gekocht zijn van La Jeu Coffee
 7. Duurovereenkomst: Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 8. Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail, dat de consument of verkoper in staat stelt om informatie die aan haar persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 10. Producten: De producten die door La Jeu Coffee worden aangeboden zijn vers gebrande koffiebonen en VBM domobar machines.
 11. Verkoper: De aanbieder van producten/diensten aan consument, hierna: La Jeu Coffee

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van La Jeu Coffee en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen La Jeu Coffee en consument.
 2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt de consument de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal La Jeu Coffee voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van La Jeu Coffee zijn gepubliceerd, zodat de consument de algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager en zo nodig kan op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk de algemene voorwaarden kosteloos via de elektronische weg worden toegezonden.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met La Jeu Coffee is overeengekomen.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden La Jeu Coffee niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten, verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.Dit betreft in het bijzonder:
  - De prijs inclusief belastingen
  - De eventuele kosten van verzendingen
  - De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
  - De wijze van betalingen, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
  - De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.
  - De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen
 4. Alle door La Jeu Coffee gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 5. Het door La Jeu Coffee gedane aanbod is vrijblijvend. La Jeu Coffee is slechts aan het aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door consument schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat de consument het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft La Jeu Coffee het recht een overeenkomst met potentiele consument om een voor La Jeu Coffee gegronde reden te weigeren.
 6. Levertijden en termijnen vermeld in het aanbod van La Jeu Coffee zijn indicatief en geven de consument bij overschrijding ervan geen rechts op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht La Jeu Coffee niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of aanbod begrepen zake tegen een deel van de opgegeven prijs.

Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op principe.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met La Jeu Coffee, zal La Jeu Coffee de overeenkomst met consument schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door La Jeu Coffee is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. La Jeu Coffee kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien La Jeu Coffee op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. La Jeu Coffee zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

 1. La Jeu Coffee zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft La Jeu Coffee het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden
 3. De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan La Jeu Coffee aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan La Jeu Coffee worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan La Jeu Coffee zijn verstrekt, heeft La Jeu Coffee het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de overeenkomst is La Jeu Coffee niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van de consument op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor La Jeu Coffee is de consument gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. La Jeu Coffee is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat La Ja Coffee is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor La Jeu coffee bekend was. Hieronder wordt tevens verstaan het verwerken van de overeenkomst door middel van automatische besluitvorming.
 6. Consument vrijwaart La Jeu Coffee voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de consument toerekenbaar zijn.

Artikel 6 – Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op) levering van de overeenkomst wordt vertraagd, doordat bijvoorbeeld de consument niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig ontvangen door La Jeu Coffee of er door andere omstandigheden buiten de macht van La Jeu Coffee enige vertraging ontstaat, heeft La Jeu Coffee recht op een redelijke verlenging van de (op) leveringstermijn. Alle overeengekomen (op) leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Consument dient La Jeu Coffee schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen ( op) leveren. Consument heeft door ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is La Jeu Coffee gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van consument.
 4. Indien de producten worden bezorgd door La Jeu Coffee of externe vervoerder is La Jeu Coffee, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien La Jeu Coffee gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat de consument alle gegevens nodig voor de uitvoering aan La Jeu Coffee ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien La Jeu Coffee een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. La Jeu Coffee is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomst. La Jeu Coffee is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. La Jeu Coffee behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 – Verpakking en transport

 1. La Jeu Coffee verbindt zich jegens consument om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken. Partijen kunnen schriftelijk nadere afspraken overeenkomen met betrekking tot de wijze waarop de producten door La Jeu Coffee verpakt worden.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. Consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product behoudt. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. La Jeu Coffee mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 6. Consument is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. La Jeu Coffee erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door consument.
 7. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan La Jeu Coffee te worden gemeld op [email protected]. Consument heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door consument zelf, is consument zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Bij diensten ( workshops & trainingen) en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. La Jeu Coffee mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 3. Indien de consument niet binnen de gestelde termijn de overeenkomst opzegt, is La Jeu Coffee niet verplicht het bedrag te restitueren.  
 4. Indien er door onmacht minimaal 48u voor aanvang van een workshops en/of training wordt afgezegd, geeft La Jeu Coffee éénmalig de mogelijkheid de workshop en/of training kosteloos te verzetten. 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien La Jeu Coffee de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien La Jeu Coffee de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 9 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als La Jeu Coffee hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht van een product en de kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn schriftelijk, althans per e-mail aan La Jeu Coffee
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de La Jeu Coffee. Dit hoeft niet als La Jeu Coffee heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door La Jeu Coffee verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Indien de producten die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument La Jeu Coffee een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door La Jeu Coffee is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de onvolledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 8. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 9. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 10. La Jeu Coffee heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11 – Verplichtingen van La Jeu Coffee bij herroeping

 1. Als de consument de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt La Jeu Coffee na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. La Jeu Coffee vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door La Jeu Coffee in rekening gebracht voor het geretourneerde product of geannuleerde dienst, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij La Jeu Coffee aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat zij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. La Jeu Coffee gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft La Jeu Coffee de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht

La Jeu Coffee kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als La Jeu Coffee dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
 4. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 5. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 6. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 7. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 13 – Prijs

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven. La Jeu Coffee blijft gerechtigd om de prijzen, inclusief abonnementsprijzen, jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien een periodieke betalingsverplichting van de consument is overeengekomen, is La Jeu Coffee gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 4. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 5. Indien sprake is van producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop La Jeu Coffee geen invloed heeft, kan La Jeu Coffee deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 14  – Conformiteit en garantie

 1. La Jeu Coffee staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door La Jeu Coffee, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien La Jeu Coffee is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder garantie wordt verstaan iedere verbintenis van La Jeu Coffee, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. De garantietermijn van La Jeu Coffee komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. La Jeu Coffee is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 6. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 15 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één kalendermaand
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 16 – Betaling

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Consument kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Consument dient betaling van een losse koop ineens te voldoen via de door La Jeu Coffee aangegeven methode. Privé workshops, privé trainingen, horeca trainingen en andere partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van La Jeu Coffee een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Betaling van een abonnement geschiedt per automatische incasso. Betaling via de incasso vindt maandelijks plaats bij vooruitbetaling.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van consument zijn de vorderingen van La Jeu Coffee op de consument onmiddellijk opeisbaar.
 6. La Jeu Coffee heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. La jeu Coffee kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. La Jeu Coffee kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer consument niet aan haar betalingsverplichting voldoet zal consument eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat consument in verzuim is, zal La Jeu Coffee zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien La Jeu Coffee meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van consument.

Artikel 17 – Opschortingenontbinding

 1. La Jeu Coffee is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de consument de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is La Jeu Coffee bevoegd de tussen haar en de consument bestaande overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de consument, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met La Jeu Coffee gesloten overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is La Jeu Coffee bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van La Jeu Coffee op de consument onmiddellijk opeisbaar. Wanneer La Jeu Coffee de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. La Jeu Coffee behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door La Jeu Coffee leidt tot aansprakelijkheid van La Jeu Coffee jegens consument of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door La Jeu Coffee in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van La Jeu Coffee is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. La Jeu Coffee is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. La Jeu Coffee is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het product. La Jeu Coffee levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door consument nageleefd dienen te worden. Alle schade aan producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. La Jeu Coffee is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. La Jeu Coffee is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. La Jeu Coffee staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens La Jeu Coffee verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van de consument wegens tekortschieten aan de zijde van La Jeu Coffee vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij La Jeu Coffee binnen een jaar nadat de consument bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van consument vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de overeenkomst.

Artikel 19 – Overmacht

 1. La Jeu Coffee is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van (toe)leveranciers van La Jeu Coffee, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door consument aan La Jeu Coffee zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van La Jeu Coffee en (xi) overige situaties die naar het oordeel van La Jeu Coffee buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. La Jeu Coffee heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat La Jeu Coffee haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo ver La Jeu Coffee ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is La Jeu Coffee gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 20 – Klachtenregeling

 1. Indien consument niet tevreden is over de producten en/of diensten van La Jeu Coffee en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) overeenkomst is de consument verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected]
 2. De klacht moet door de consument voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil La Jeu Coffee de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. La Jeu Coffee zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 5. Indien het een extern product

Artikel 21– Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

 

Ha koffieliefhebber! Bij La Jeu serveren we niet alleen in de koffiebar een cookie bij je kopje koffie, maar ook op onze website. Deze smaken misschien niet zo lekker, maar ze zijn wel belangrijk voor onze website. En we beloven dat deze cookies geen kruimels achterlaten op je toetsenbord ;). Ze helpen om je een betere ervaring te bieden. Net zoals wij dit doen met onze koffietjes. Bedankt voor je begrip en tot snel bij La Jeu Coffee! Manage cookies